א געשיכטע ערציילער איז איינער וואס פארציילט מעשיות, געווענליך פאר קליינע קינדער.

דאס זענען געווענליך מחנכים און אזעלכע וואס זענען געבענטשט מיט'ן טאלאנט פון דערציילן אויף א זאפטיגע שפראך. און דאס ציעט זייער די צוהערער, און מ'געדענקט זיי גוט אויף לאנגע פעריאדן און יארן.

באקאנטע געשיכטע ערציילער רעדאַקטירן

קינדער קאסעטעס רעדאַקטירן

 • שמע בני
 • מעשיות פון צדיקים
 • לכל זמן
 • עוד יוסף חי
 • קינדער וועלט
 • רץ כצבי
 • מגילת אסתר מיט געזאנג
 • בימי מתתיהו
 • די סדר נאכט
 • דער טאנץ פון בער
 • די פארסמ'טע ברויט
 • דער מייסטער שליסל
 • דער מייסטער העלד
 • איך בין שוין גרויס
 • איך בין שוין גרעסער
 • יאסעלע פליעט
 • ברוך אתה
 • משה עבד נאמן