געדאנק איז א רעיון וואס דער מוח טראכט אלעס פון וויסן און איז מחדש א נייע טראכטונג.