די געאמעטרישע פארעם פון א זאך איז איר דרויסענדיק קאנטור אויף צוויי מעסטונגען.