• אַדְרַמֶּלֶךְ און שַׂרְאֶצֶר די קינדער פון סנחריב הרגענען זייער טאטן.