בראנדז איז א סארט מאטעריאל וואס איז צונויפגעשמעלצט פון קופער מיט צין.

אנטיקע בראנדז גיסונג

בראנדז איז שטארקער פון אייזן, מען האט דאס איבערהויפט גענוצט אין דער בראנדז עפאכע. היינט נוצט מען דאס איבערהויפט צו שאפן סטאטועס.