בן אפרים איז געווען א קראי, דער אבן עזרא איז זיך אסאך מתוכח מיט אים אין זיין פירוש על התורה, ער רופט אים אן "בן פרים".