שעדליכע באַצילן וואָס געפינען זיך אין די לופט און עסן.