דער בלאט אין מיין אייגן-בלאט און נישט פארמאלע כללים ווי אזוי צו שרייבן אין דער וויקיפעדיע. ווער עס וויל קען דאס העלפן באארבעטן.

די אונטערשײדן צווישן דער כלל-שפראך צו ווי די פרומע שרייבן אין אמעריקע.

יידיש, ייד, יידישיזם, יידנטום אד"ג אידיש, איד, אידישיזם, אידנטום אד"ג
זיינען/זענען, ניט/נישט, אונדז... זענען, נישט, אונז...
א ציר"ה קומט אימער מיט צוויי־יו"דן (למשל: בלייר, אייר) נייע ווערטער וועלכע שטאמען פונעם ענגלישן פארעם ai קומט מיט עי"ן־יו"ד (בלעיר, עיר)
ר״ת מיט גענדזנפיסלעך (ד״ה) ר״ת מיט שריפט־פונקטן (ד.ה.)
שרייבן מיט שריפט־פונקטן און מיט פאראייניקטע אותיות (מײַן) שרייבן אָן שריפט־פונקטן און אָן פאראייניקטע אותיות (מיין)
ליטווישן אקצענט מיט א קו"ף (ריכטיק) אנדערער אקצענט מיט א גימ"ל (ריכטיג)
לייגן אן עי"ן נאר נאך: ק, גרייזן אפט אין גראמאטיק־ארטיקלען און לייגן אן עי"ן מערערע מאלן
וווּ, וווֹי, טון/טאן וואו, וואוי, טוהן
מיטן אויבערשטנס מיט'ן אויבערשטנ'ס
מקפידים אויף גראמאטישע כללים נישט קיין מקפידים