ערלויבנישן פֿעלערס

איר זענט נישט ערלויבט צו בײַטן באַניצער נעמען, וועגן דער פֿאלגנדער סיבה:

איר האָט נישט גענוג רעכטן דורכפֿירן די אַקציע.