אַקטועל באדייט א געשעעניש וואס מ'רעדט דערפון אין זיין צייט, מיינט דאס אז עס איז אצינד אקטועל. און ווען עס איז פארביי, זאגט מען אז עס איז שוין מער נישט אַקטועל. אקטועלע טעמעס וואס קאכט זיך פון די נייעס אדער וועגן סיי וועלכע אויסרייד, און ווערט דיסקוסירט און דעבאטירט און געשמועסט, אין די צייט ווערט אַקטועל.

איינמאל די צייט גייט פארביי, איז דער געשעניש שוין נישט בגדר אַקטועל נאר איז היסטאריע.

אינטאלעקטועלע מענטשן זענען נישט אינטרעסירט אין אקטועלע נאר בלויז אין היסטאריע ווייל בשעת די היץ פונעם מאמענט האלטן זיי אז מען קען נישט דערזען דאס גאנצע בילד פון דער זאך, ווייל מען איז היציג און נישט אביעקטיוו דערביי, אבער ווען דער שטורעם גייט פארביי דאן קען מען מאכן א ניכטערן סך הכל.

די צייטונגען רעפארטירן אקטועלע נייעס.

זעט אויך רעדאַקטירן