אקוואמארין (#7FFFD4)

אקוואמארין איז א קאליר וואס איז א צופארב פון ציאן. דער נאמען איז פון דעם מינעראל אקוואמארין. אקוואמארין איז אן איידלשטיין וואס מען טרעפט בעיקר אין גראניט שטיינער.