אפאלגעטיק איז די חכמה ווי אזוי צו זיין א גוטער סניגור.