אָסנת בת פוטיפר וסוליקה אשת יוסף דער אָסְנַת בַּת פּוֹטִי פֶרַע כֹּהֵן אֹן, די טאָכטער פון פוטי פרעהן, דעם גלח, איז געווען די ווייב פון יוסף, וואָס איז אים געגעבן געוואָרן דורך פרעה, און זי האָט געבאָרן זיינע קינדער מנשה און אפרים קיין מצרים. אין די מדרשים פון חז"ל שטייט אז זי האָט געבאָרן מנשה און אפרים אין די חדשים פון אדר און אייר.

אסנת