אסטראלאגיע איז א גלייבונג אז די מזלות און שטערן האבן כוחות וואס זענען משפיע אויף דער וועלט.