אמנון איז געווען דער בן-בכור פון דוד המלך.

Jan Steen 001.jpg
Traversi Ermordung Amnons.jpg

ער איז ערמארדן געווארן דורך אבשלום זיין ברודער, צוליב וואס ער האט פארגעוואלדיקט זיין שטיף שוועסטער תמר.