אל אדון איז א געבעט וואס מען זאגט שבת צופרי ביים דאווענען נאך המאיר לארץ.