די קראנקייט אלקאהאליזם איז אדיקציע צו אלקאהאל, דאס הייסט, דאס אייננעמען אדער פארנעמען זיך מיט אלקאהאלישע געטראנקען אויף אזוי ווייט, אז די אויפפירונג פארדרייט דאס נארמאלע פערזענלעך, משפחה-, סאציאל, אדער ארבעט-לעבן פון אלקאהאליקער. דאס טרינקען אלקאהאל אין גערעם פון אלקאהאליזם קען דערפירן צו פסיכאלאגישע און פיזיאלאגישע שאדן, און לסוף - צום טויט. דער אלקאהאליזם איז איינע פון די סאמע ערנצטע דראג-פראבלעמען אויף דער וועלט.