אינסולין איז א מין הארמאן וואס רעגולירט און דערלויבט די בלוט איבערצוגעבן די צוקער וואס הייסט גלוקאז אריין גיין אין די צעלן פונעם קערפער איר צו געבן ענערגיע אויסצופירן זייערע צילן. אן אינסולין קען דער צעל נישט נעמען קיין ברענשאטאף צו זיך האלטן ביים לעבן.

סטרוקטור פון אינסולין

דאס ווערט פראדעצורט אין דעם פאנקרעאס.