די איביסן זענען א גרופע טאפטשענדיגע פויגלען מיט לאנגע פיס און לאנגע שנאבלען. זיי זענען אן אונטער־פאמיליע פון די Threskiornithidae.

שווארצער איביס