דער אויגן־ברעם איז א דיקער שטח פון דינע הארן איבערן אויג ביי מענטשן און א טייל זויגערס. די ברעמען האלטן אפ שווייס און וואסער פון אריינפאלן אינעם אויג.

א שווארצער ברעם

פרויען טוען אפטמאל מאכן שיין די ברעמען אדער דורך שערן א טייל פון די הארן אדער ביים לייגן א שווארצן פארב.