אגראנאמיע איז די חכמה פון פראדוצירן און ניצן פלאנצן.