דער אגער "קאנעמאַרע"

אַן אָגער איז אַ פערד װאָס איז מין זכר. אַן אומקאַסטרירטער אָגער הײסט אַ זשערעבעץ.