הרב אברהם אזדאבא דינט אלס הויפט רב פון קרוין הייטסער בית דין.

ר' אברהם אזדאבא