הרב אבא חייא טויבער איז א מחנך און מגיד שיעור אין ישיבת שערי אפרים, מאנסי.

ער איז פריער געווען א בעל הבית וואס האט פארקויפט מילכיגע פראדוקטן דעליווערט אהיים צו דער טיר פארטאגס אין דעם מאנסי געגנט. ער האט איבערגעגעבן די ביזנעס פאר די קינדער, זינט דעמאלטס איז ער דבוק למטרה אויפצוקלערן אידן איבער אלע אידישע אנגעלעגנהייטן וכל המסתעף, שמירת העינים, קאמפיוטער און אינטערנעט.

ער פארמאגט א שטארקער כח השפעה און טרעט אויף מיט דרשות פון די פראגעס כסדר אין אלע אידישע קרייזן און געגענטן וויאזוי איבערצוגעבן די מסורה פאר אונזערע קינדער קאכנדיג זיך מיט דעם אלס דער צענטעראלער יסוד פון אונזער תורה.