אן אַבאַזשור איז א מיטל־געצייג צוצודעקן אן לאמפ פון א ליכט געשילדער כדי צו צעווארפן און צעשפרייטן דעם ארויסגעלאזנעם ליכט. דער צוועק קען זיין אדער צו שיצן די אויגן פון צופיל קאנצענטרירטן ליכט אדער צו באלייכטן א באשטימטן ארט.

צוויי לאמפן מיט אבאזשורן