אַן אָגער איז אַ פערד װאָס איז מין זכר. אַן אומקאַסטרירטער אָגער הײסט אַ זשערעבעץ.

דער אגער "קאנעמאַרע"