שאַוואַרמאַ

שווארמא איז אַזאַ מיטל מזרח מאכל, גערייכערט פלייש.