מרת. רות וועסטהיימער איז א אידישע באבע, באקאנט אלס דאקטער רוט, וואס טרעט אויף אויף טעלעוויזיע און אין צייטונגען צו געבן עצות וויאזוי מען זאל מקיים זיין געשלעכטלעכע באציונגען.

רות וועסטהיימער