קארע וואס מיינט די שאָלעכץ פון א בוים אדער א פלאנץ מיט הילצענער צווייגן.

קארע פון א ווערבע

אדער רופט מען עס שאָל.

פון דער קארע פון געוויסע ביימער מאכט מען סמאלע, בשמים, אספירין און אנדער מעדיקאמענטן, און קאריק.