צאפל אדער ציטער איז אזא מין אויסדרוק פאר א ציטער וואס האלט אן א היפשע וויילע, א שטייגער ווי מען זאגט "זיין הארץ צאפעלט פאר שרעק"