דער ארטיקל דיסקוטירט פראכט (לאַסט). טאמער זוכט איר די טעלעוויזיע סעריע "לאָסט", זעט לאסט (טעלעוויזיע סעריע).

פֿראַכט אדער לאַסט איז א שווערע וואג וואס מען ברויך באוועגן פון איין פלאץ צום צווייטען.

אויב מען זעהט א שונא און א אוהב טראגן ביידע א שווערע לאַסט, איז ענדשטער צו העלפן און צו לייגן א היינט פארן שונא.