דער אקט פון טאן אן עבירה הייסט עובר זיין אויף א מצוה פון דער תורה.