סווינגערס איז א גרופע וואס פירן אזא לעבנסשטייגער אדער איינמאליגע תאווה זיך צו טוישן ווייבער איינער מיטן אנדערן, זיי קומן זיך צוזאם אין פלעצער און האבן געשלעכט גרופענסווייז.