נישט-דערנערונג

צושטאנד וואס קומט פון אן אומבאלאנסירטער דיעטע

נישט-דערנערונג איז א געזונט מצב וואס קומט פון דערנערונג וואס איז נישט געהעריג און נישט צוגעפאסט צום מענטש. דאס קען פאסירן ווען א מענטש עסט נישט גענוג פון די סארטן עסן וואס זענען נייטיק צום געזונטן לעבן, אדער ווען א מענטש עסט גענוג אבער זיין קערפער קען נישט איינזאפן די נוטריענטן. א לענגערע צייט פון נישט-דערנערונג קען גורם זיין טובערקולאז און אנדערע קראנקייטן.

אויך ווען א מענטש עסט צו פיל ביז ער ווערט גראב איז דאס א פארעם פון נישט-דערנערונג.