מעל איז א פראשיק פון צומאלענע ווייץ אדער אנדערע סארטן תבואה. מעל איז דער עיקר אינגרעדיענט פון ברויט.