פארהוילענקייט (אידיש) חידה סתימה (לשה"ק).

מיסטעריע ווערט געווענליך איבער א געשעעניש. די פאסירונג איז א מיסטעריע.

אויף א מענטש קען מען זאגן: ער איז מיסטעריעז פארשוואונדן אדער פארהוילן.