למדן איז איינער וואס קען גוט אפלערנען א שטיקל גמרא און דרייען מיט די פינגער.