היסטאריע פון טעכנאלאגיע

די היסטאריע פון טעכנאלאגיע איז די געשיכטע פון ערפינדונג פון נייע געצייג אין דער לויף פון די יארן, און זייער איינפלוס אויף דער געזעלשאפט.

די ערשטע ערפינדונגען זענען געווען פייער, שאפן טעפערווארג, און די שטוביקונג פון בעלי חיים.