דאמינעטריקס איז א פארם פון בי.די.עס.עם. וואס די פרוי נעמט די פירענדע ראלע און סעקס, און זי בינדט איין די מאן אין קייטען און שלאגט אים מיט א ריט אדער אנדערע פייניגונג מיטלען ווא דער מאן שפירט זיך אומבאהאלפען און פארשקלאפט צום האר וואס איז די פרוי.

אזא סארט לעדערנע ריט וואס דער פרוי נוצט צו געוועלטיקן און שמייסן דעם מאן.

די דאזיגע שפיל פאר געלט איז א פארעם פון זנות און ווערט פארעכענט ווי אומלעגאל אין אמעריקע.ען

Maîtresse Françoise.jpg