א געשווילעכץ מאכט זיך ווען וואסער פון קערפער פארבלייבט אין די ביאלאגישער טישו.

געשוואלענער ענקל פון די פוס.