אויף מרור פלעגט דער זיידע טייטשן 'ווילדע געקרייטעכץ'.