בערן פון דער לופט

בערן איז די הױפּטשטאָט פֿון דער שװײץ.