בערן איז די הױפּטשטאָט פֿון דער שװײץ.

בערן פון דער לופט