מיין נאמען: ישראל מאיר ספרא
ארט וואוינונג: ירושלים
געבוירן יאר: תשכ"א (1961)