גרויס-מערבדיקע אייזנבאן (באן אפערירן פירמע) - אנדערע שפראכן